"احساس من"

دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳
 

تو هم می توانی ايمان بياوری که رنج تفاوتی است ميان آنچه  هست و آنچه  تو می خواهی باشد . وقتی شرمسار گذشته های خويشی يا وقتی نگران آينده ی نا معلوم خود بدان که در حال زندگی نمی کنی آن وقت است که رنج را تجربه می کنی خود را بيمار می کنی و ناشادمان .

بدان که گذشته های تو زمان حال تو بوده است و آينده ات زمان حالت خواهد بود . پس زمان حال تنها واقعيتی است که می توانی تجربه کنی .

(اسپنسر جانسون)

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]