"احساس من"

چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

 

مى خواستم به شما بگويم سلام

 

 اما شما سريع رد شديد

 

 مى خواستم بگويم حال شما چطور است؟

 

 اما شما به من نگاه نكرديد

 

 مى خواستم بگويم

 

 حال من خوب نيست

 

 اما شما ديگر رفته بوديد...

 

 براى همين هيچ چيز به شما نگفتم

 

 فقط پوست موزم را زيرپايتان انداختم...

 

 تا زمين بخوريد و يك لحظه بايستيد

 

 شايد اين بار مرا ببينيد!...

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]