"احساس من"

دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

 قايق

 

 

 يك قايق ساختم

 

 با يك بادبان قرمز

 

 و دو پاروى سبز قشنگ

 

 كه مرا به سرزمين هاى دور ببرد...

 

 قايقم ان قدر زيبا شد

 

 كه ترسيدم

 

 اب رنگ ابى اش را ببرد

 

 و بادبان هاى سپيدش را بشكند

 

 و پارو هاى سبزش كهنه شوند

 

 براى همين هرگز قايقم را به اب نينداختم...

 

 من هرگز به سرزمين هاى دور نرفتم...

 

 فقط قايق قشنگم را تماشا كردم

 

 من هرگز جايى نرفتم...

 

 

 ناديا

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]