"احساس من"

شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤
 

ما از صدای باد می ترسيم

ما از نفوذ سايه های شک در باغ های بو سه هامان رنگ می بازيم

ما در تمامی ميهمانی های قصر نور از وحشت اوار می لرزيم(فروغ فرخزاد)

 

********

 

 

تو بهار را دوست داری

من پاييز را

اگر تو چند گام به جلو بيايی

و من

چند گام به عقب بنشينم

در تابستان گرم و بلند به هم می رسيم

 

 

********

انسانهايی که نمی توانند از هم جدا شوند به هر حال بايد راهی برای دوست داشتن يکديگر پيدا کنند

 

 

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]