"احساس من"

سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳
 

 

به تو

چون به ديدار دوست می روی ديدار را درياب

کسی چه می داند ؟

شايد فرصتی ديگر دست ندهد

ان گاه پشيمانی سودی نخواهد داشت

درست همان گذشته نشکفته است که آزارت خواهد داد

همان چيزی که می خواهی بگويی و نمی توانی

کسانی هستند که ارزو دارند به کسی بگويند

دوستت دارم

و سالها دو دلند و اين را بر زبان نمی رانند

روزی می رسد که او رفته است

و عاشق می گريد و فرياد می کند

نتوانستم به او بگويم که دوستش دارم...!

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]