"احساس من"

شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٤
 

فقط گفتن دوستت دارم آ ن چيزي نيست كه مي خواهم از تو بشنوم

 

منظورم اين نيست كه نمي خواهم آ ن را بر زبان آ وري

 

اما اگر فقط ميدانستي چقدر آسان مي توانست باشد

 

كه بمن نشان دهي چگونه احساسي داري .

 

فراتر از گفتها همه چيزي است كه بايد به آ ن هستي ببخشي

 

وسپس ديگر مجبور نبودي بگويي كه مرا دوست داري

 

چون من پيش از ا ين به آ ن پي برده بود م.

 

نوشته شده توسط منا

 

 

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]