"احساس من"

یکشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٤
 

چه می تواند باشد

قصاص هرزگی علفی

كه تكيه گاه گره خورده است

برای فصلی كه ته مانده اسارت تقويم است.

چه می تواند باشد

گناه عشقی كه تسليم خيانتی می شود

كه ارتكاب آن

                  آسمانی ترين وعده هاست.

....................

گفته بودی نشانه ها

و حالا بيا و ببين

از آسمان شهريور اين شهر بارانی می بارد

بی تاب .

و تو كه دوری و دريا

نشانی از نشانه هايت دارد

كه خيسم می كند.

يادم باشد بگويم به جای بوسه ات

آيه ای گماشته اند

............

 

برای چه بمانم؟

وقتی حضورم

بی اينكه بتواند لحظه ای آرامشت دهد

فردا را گنگ تر می كند

برای چه بمانم؟

بايد كسی باشد كه زندگی كند

و دوست بدارد

حتی اگر مجبور شود

                            دلدادگی كند

كسی كه زيبايی را برای زيبا بودن می خواهد

                                                            نه پرستش

و عشق را برای باور ساختن

                                     نه تقديم

بايد برای زندگی همواره كسی باشد.

ماريا

 

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]