"احساس من"

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤
 

بيهوده انتظار تو را می کشم

ميدانم که ديگر نخواهی امد

هر چند اينجا برای مردمانش بهشت خدايان است

بی تو

برای من

اين سرزمين غم زده زندان است

 

*****

زندگی دو قسمت است ....

انچه گذشته رويايی بيش نبوده

و انچه هنوز نيامده آرزويی بيش نيست

نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]