"احساس من"

جمعه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧
 
دیگر استخاره نخواهم کرد جوابم قطعی ست من با تو می آیم تا ستاره ها تنها باید ساکی از سلام و سهم ناچیزی از این زندگی بردارم  و مابقی به عهده ی تو

 زودتر بیا 
نادیا

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]